1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni,  81-509 Gdynia, Plac Górnośląski 21. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: fundacja@zbieramyrazem.org.
  2. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji, w tym:
  • Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
  • Pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
    (statut określający wszystkie cele i zasady działania fundacji dostępny jest na stronie www.zbieramyrazem.org).


W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.

  1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji.
  2. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Zgromadzone dane osobowe Fundacja może wykorzystywać na promocję Fundacji w ramach zbiórki publicznej środków finansowych. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.


Oświadczenie

Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam  zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie na zasadach określonych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przez Fundację Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni, 81-509 Gdynia, Plac Górnośląski 21