I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Strona internetowa zbieramyrazem.org jest prowadzona przez Fundację Zbieramy Razem (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą przy pl. Górnośląskim 21; 81-509 Gdynia zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularzy dostępnych na stronie zbieramyrazem.org realizowanego przez serwis PayU SA, PayPal za pomocą przelewów bankowych.

II. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Serwis PayU oraz serwis PayPal umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Podopiecznych Fundacji celem wsparcia ich potrzeb zgodnie ze statutem i regulaminem subkont.
 3. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay), przelewów tradycyjnych
 4. Po przekazaniu darowizny poprzez stronę internetową zbieramyrazem.org darczyńca otrzymuje maila z podziękowaniami od rady i zarządu fundacji, oraz od integratora płatności, czyli PayU lub PayPal. Nie są wymagane dodatkowe działania od darczyńców np. żądanie skanów dokumentów czy podawania innych danych niż te zawarte w formularzu płatności.
 5. Aktualizacja stanu środków pieniężnych przy danej zbiórce odbywa się w czasie rzeczywistym oprócz dokonywania płatności przy pomocy tradycyjnych przelewów bankowych lub pocztowych.

III. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja
 3. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku, gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej. Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
 5. Dane mogą być przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na mail: fundacja@zbieramyrazem.org