+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Rozliczenie kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej odbywa się w dwóch etapach: najpierw pacjent płaci za uzyskane świadczenie zagranicznej placówce medycznej, a następnie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjenci, którzy skorzystali ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie UE, mogą się ubiegać o zwrot kosztów leczenia od Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ zwraca im taką kwotę, jaką wydałby, refundując konkretne świadczenia w kraju.

Jeżeli pacjent uzyska świadczenie opieki zdrowotnej w państwie, w którym koszt tego świadczenia będzie wyższy niż jego koszt według wyceny NFZ (obowiązującej w kraju), pacjent będzie musiał pokryć różnicę z własnej kieszeni (jego wydatki na to leczenie będą wyższe niż zwrot, który otrzyma). Natomiast pacjent, który korzysta ze świadczeń w państwie, gdzie leczenie jest wycenione tak samo lub jest tańsze niż w Polsce, otrzyma zwrot faktycznie poniesionych kosztów.

W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej NFZ zwraca pacjentom koszty świadczeń, które przysługują im w Polsce (czyli tych, które znajdują się w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych).

 
 

Wykaz świadczeń, z których można skorzystać w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ zwraca pacjentom koszty świadczeń znajdujących się na tym wykazie i udzielonych za granicą pod warunkiem, że przed rozpoczęciem leczenia NFZ wydał zgodę, by odbywało się ono w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej. Dotyczy to np. świadczeń szpitalnych (jeśli pacjent spędza w szpitalu co najmniej jedną noc), a także wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które wymagają zastosowania zaawansowanej i kosztownej infrastruktury medycznej lub stwarzają szczególne ryzyko.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. poz. 1545)

NFZ może odmówić wydania zgody, jeśli wnioskowane świadczenie nie jest świadczeniem gwarantowanym lub może zostać udzielone w Polsce w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania. Od decyzji odmownej, wydanej przez dyrektora oddziału NFZ, pacjent może się odwołać do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wzór wniosku o wydanie zgody na udzielenie świadczeń znajdujących się w wykazie jest dostępny w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie. Jeśli jest przeprowadzane postępowanie wyjaśniające, NFZ ma 30 dni na wydanie decyzji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 60 dni.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. poz. 1551)

Zwrot kosztów świadczeń udzielonych przed wydaniem zgody przez NFZ

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zwrotu kosztów świadczeń znajdujących się w wykazie bez wcześniejszego uzyskania zgody NFZ. Dotyczy to przypadków, gdy pacjent po upływie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku o wydanie zgody, ze względu na pilną, potwierdzoną opinią lekarza konieczność podjęcia leczenia, które jest niezbędne dla ratowania jego życia lub zdrowia, poddał się mu na terytorium innego państwa UE.

Wykaz świadczeń wymagających wcześniejszej NFZ zgody na ich udzielenie znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. poz. 1545)

 

info: mz.gov.pl

Podobne Artykuły

Fundacja Zbieramy Razem z wizytą w elbląskim DPS

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kasprzaka w Elblągu odbyło

Bestiariusz zakończony - sprzęt dostarczony

Projekt Bestiariusz, który zasłynął z efektownych kalendarzy przedstawiających

Razem Rozgrzejmy Serduszka Dzieciom

Fundacja Zbieramy Razem wspólnie z siecią sklepów Swarovski przeprowadzają

Projekt Bestiariusz - super kalendarz na 2015r.

To wspólny projekt Fundacji Zbieramy Razem i trójmiejskiej grupy wolontariuszy

Przełamywanie własnych, trudnych barier

Wychowywanie chorego lub upośledzonego ruchowo czy intelektualnie, dziecka

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera