KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Pomoc od fundacji bez podatku. Czy to może być możliwe?
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
rak prostaty

Wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez fundacje może korzystać w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawę prawną daje art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy.

Fundacje udzielają pomocy na wiele sposobów, ale wszystkie zmierzają do takiego samego celu – udzielenia pomocy. Jak to robią? Przekazują środki finansowe, pokrywają koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, przekazują protezy, wózki inwalidzkie i inny potrzebny sprzęt leczniczy. Okazało się jednak, że w obowiązujących w Polsce przepisach brakuje wyraźnego zwolnienia z podatku dla beneficjentów tego typu świadczeń. A sprawa, wbrew pozorom, beznadziejna nie jest. Jak rozwikłać ów prawny galimatias, że przepisów nie ma, a jednak zwolnić z podatku można?

Jak informuje portal poświęcony podatkom, nieruchomościom i finansom TaxFin.pl w pierwszej kolejności rozstrzygamy, czy forma pomocy udzielanej przez fundację stanowi przychód objęty przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, czy też przychód z tzw. innych źródeł, objęty przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tej pierwszej opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułem darowizny. Ustawa ta nie definiuje pojęcia „darowizna”, stąd należy odnieść się do przepisów ustawy kodeks cywilny regulującej umowę darowizny. W myśl art. 888 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z kolei art. 889 k.c. wskazuje, że nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia wynikające z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu.

Dlatego dla fundacji decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy. Konkretniej - treść umowy wiążącej strony oraz treść statutu fundacji. W szczególności - czy czynności, w ramach których fundacja dokonuje świadczeń mają charakter prawny darowizny, czy też stanowią świadczenie wynikające z innego stosunku prawnego. Jak wiemy, istota świadczeń organizacji charytatywnych jest tego rodzaju, że świadczenie jest przekazywane pod tytułem darmym (causa donandi). Ostatecznie o charakterze prawnym świadczeń winien przesądzić sam podmiot, który podejmuje decyzję o świadczonej pomocy. Strony mogą dokonać wyboru rodzaju czynności prowadzącej do udzielenia pomocy przy wykorzystaniu ogólnej zasady swobody zawierania umów czy postanowień statutu fundacji. Takie stanowisko uznawane jest za prawidłowe przez organy podatkowe wydające interpretacje indywidualne, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2015 roku znak: IBPBII/1/415-948/14/MCZ.

Zatem, skoro świadczenia fundacji prowadzone w ramach działalności statutowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn należy rozważyć czy świadczenia te mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ale przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają także szereg zwolnień od podatku. Wolne od niego są świadczenia z pomocy społecznej.

Przepisy tej ustawy nie zawierają definicji „pomocy społecznej”, dlatego trzeba odnieść się tutaj do przepisów ustawy o pomocy społecznej. Pomoc taka jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Może mieć ona charakter zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych - pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak wynika natomiast z zakresu przedmiotowego działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez organizacje pozarządowe zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z organami administracji publicznej. Trzeba zaznaczyć, że działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera takich zadań obejmuje natomiast zadania także te w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

A to oznacza, że organizacje pozarządowe, którymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wobec takiej kwalifikacji pomocy świadczonej przez fundację uznać należy, że wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez fundacje może korzystać w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nieodpłatnych świadczeń przez fundację, ma kwalifikacja formy prawnej takiej pomocy.

Aby skorzystać z takiego zwolnienia fundacja winna zatem spełniać określone warunki. Musi prowadzić statutową działalność w zakresie pomocy społecznej (statut fundacji musi zawierać zapisy przewidujące, że została ona powołana m.in. w celach świadczenia pomocy społecznej) i posiadać wewnętrzne zasady i kryteria przewidujące, komu przysługują świadczenia, przykładowo w postaci regulaminu, określającego zasady przyznawania takiej pomocy.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera