+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku, w tym na prowadzenie promocji w rozumieniu ustawy były głównymi zagadnieniami kontroli w Fundacji Zbieramy Razem. Lustracje przeprowadziły służby wojewody pomorskiego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Była to pierwsza kontrola w Fundacji Zbieramy Razem, przeprowadzona przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola trwała cztery dni i zakończyła się dla fundacji oceną pozytywną. Kontrole przeprowadzono w oparciu o dowody źródłowe stanowiące podstawę wpłat na rachunek bankowy oraz wypłat w konfrontacji z zapisami w ewidencji księgowej i wyciągami bankowymi.

Kontrolerzy ustalili, że wpływy z tytułu 1 procenta stanowiły niespełna 28 procent ogółu dochodów osiągniętych przez fundację w 2018 roku i wyniosły 278.620 zł. Tymczasem łączna kwota przychodów (wraz z darowiznami od osób prawnych i fizycznych, kwest i zbiórek publicznych) osiągnęła w 2018 roku 1.003.610 zł.

Analizie i weryfikacji poddano wszystkie koszty działalności fundacji poniesione ze środków z 1 procenta z 2018 roku w okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku. Ustalono, że w tym okresie poniesiono koszty na rzecz 65 podopiecznych w wysokości 86.594 zł. Dotyczyły one refundacji zajęć rehabilitacyjnych, zakupu i serwisu sprzętu do rehabilitacji, zakupu leków, refundacji terapii sensorycznych, sfinansowania opieki medycznej dla unieruchomionych podopiecznych, pomocy socjalnej na zakup odzieży, zakupu dwóch ramp dojazdowych, baterii do aparatu słuchowego i zakupu zestawu infuzyjnego. Stan środków pochodzących z 1 procenta podatku z 2018 roku pozostałych na rachunku bankowym wyniósł 192 tys. zł. Pieniądze nadal są przeznaczane na realizację zadań statutowych związanych z bieżącymi potrzebami podopiecznych Fundacji Zbieramy Razem.

Kontrolerzy ustalili, że fundacja nie poniosła w okresie objętym kontrolą żadnych kosztów promocyjnych związanych z pozyskiwaniem środków z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Kontrolujący nie stwierdzili ponoszenia kosztów niezwiązanych z działalnością statutową, w tym z działalnością pożytku publicznego.

Tymczasem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, w tym wojewody pomorskiego, na temat realizacji zadań kontrolnych w organizacjach pożytku publicznego powierzonych wojewodom w latach 2018 – 2019.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Nadzoru i Kontroli Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego (DOB). Spotkaniu przewodniczył minister Adam Lipiński, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. W spotkaniu wzięli udział Agnieszka Rymsza dyrektor DOB, Krzysztof Motyk, zastępca dyrektora DOB, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i pracownicy urzędów wojewódzkich, w tym z dyrektorami wydziałów właściwych w zakresie kontroli organizacji pożytku publicznego, oraz pracownicy DOB. Spotkanie miało na celu koordynację zadań nadzorczych i kontrolnych w odniesieniu do występujących w działalności organizacji pożytku publicznego nieprawidłowości i uchybień.

Fundacja Zbieramy Razem otrzymała ocenę pozytywną i – jak zaznaczyli kontrolujący – może być przykładem dla innych organizacji pożytku publicznego. Cieszymy się z tej oceny, bo utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy, wykonujemy dobrze.

Fot. pożytek.gov.pl

Podobne Artykuły

A dobra jest tyle wokół nas… wystarczy dla wszystkich...

Jeśli po obejrzeniu tego teledysku dokonasz chociaż jednego dobrego uczynku, to spełnisz

Oni też mają prawo do szczęścia, do swojego Dnia Dziecka…

Lubię Twoją słodką buzię,
mój kochany Ty łobuzie
i serduszko Twe gorące,

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera