KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Duże zmiany - PITy za 2019 wypełni za nas skarbówka.
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
świąteczna pomoc

Roczne PITy za 2019 wypełni skarbówka, jeśli przekazałeś nam 1  procent w 2018 roku, nic nie musisz zmieniać

Wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok przygotują za nas urzędnicy skarbowi bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Jeśli w zeznaniu podatkowym za 2018 rok 1 procent podatku przekazaliście Państwo na Fundację Zbieramy Razem wpisując KRS 0000518797, to fiskus automatycznie przekaże pieniądze naszej organizacji pożytku publicznego także za 2018 rok. Jeśli nie zgadzacie się, chcecie zmienić organizację, na akceptację, poprawki lub odrzucenie wypełnionego przez fiskusa nowego zeznania będziemy mieli czas od 15 lutego do 30 kwietnia.

To zdecydowanie ogromny postęp na linii podatnik – fiskus. Za niezłożenie w wymaganym terminie zeznania podatkowego groziły kary. Teraz fiskus wszystko zrobić za nas, a dzięki temu od rozliczeń dochodów za 2019 roku nie będziemy musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych - zostaną one sporządzone przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym za pomocą usługi Twój e-PIT.

W takim zeznaniu będziemy mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Dodatkowo zeznania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej otrzymają szybszy zwrot nadpłaty - maksymalnie w terminie 45 dni od złożenia. Zalogowanie do profilu Twój e-PIT nastąpi przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z deklaracji za rok poprzedni).

Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z zeznania podatkowego przygotowanego przez urzędników skarbowych, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Fiskus wypełni PIT na podstawie informacji otrzymanych od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczyć będzie podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można: zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić - wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków związanych z użytkowaniem internetu, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku rozliczeń za 2018 rok zeznania będą dostępne dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od rozliczeń za 2019 rok zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

W przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu) otrzyma on wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym. Aplikacja, w której zostaną udostępnione zeznania podatkowe, będzie zapewniać nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

Ważne jest, że jeśli w zeznaniu na 2018 roku obdarowaliście Państwo swoim 1 procentem od dochodu naszą organizację, to w zeznaniu wypełnionym przez fiskusa za 2019 rok automatycznie także za 2019 rok Wasz 1 procent trafi do nas, a tym samym do naszych podopiecznych. Ci z Państwa, którzy dotąd wspierali inne organizacje, a pragną to zmienić tak, żeby Wasz 1 procent został przekazany Fundacji Zbieramy Razem w Gdańsku muszą wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2019) albo używając profilu zaufanego. Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany. Wtedy powinniście wpisać nasz KRS 0000518797. Usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Liczmy, że tak, jak dotąd widząc to, co robimy i wspierając nas, nadal będziecie Państwo blisko nas i spraw, którymi się zajmujemy. Wasz 1 procent jest tu na wagę złota, nawet jeśli jest to niewielka kwota.

 

 

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera