KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - jak przekazać 1 procent podatku - Jak zostać podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Często Zadawane Pytania - Jak zostać podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem

FAQs - Jak zostać podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem
Czy spełniam wymogi aby otrzymać pomoc bądź wsparcie od Fundacji Zbieramy Razem?

Aby zostać podopiecznym fundacji trzeba spełnić określone warunki zawarte w celach statutowych fundacji a więc fundacja zakłada subkonta w celu:

 1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
 2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.

Aby zostać Podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem należy przesłać następujące dokumenty:

 • Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy.   

 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub opinię wydaną przez lekarza o stanie zdrowia (potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) lub pełną dokumentację medyczna (kserokopie wypisów ze szpitala, badań specjalistycznych, opinii lekarskich).

 • Oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.  

 • Aktualną fotografię (w formie elektronicznej - format pliku JPG) przesłac na maila fundacja@zbieramyrazem.org, zdjęcie wykadrowane w poziomie ze zbliżeniem na twarz osoby ubiegającej się o status podopiecznego.

 • Wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych  

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 • Propozycję Apelu na zbieranie środków skierowanego do potencjalnych darczyńców (informacja o chorobie, o potrzebującym, o Państwa odczuciach, przeżyciach i przeciwnościach) 

 • Oświadczenie o prowadzonych zbiórkach w innych fundacjach lub samodzielnych na portalach internetowych.
 • Podanie strony www, funpage, facebook podopiecznego jeżeli takowy jest prowadzony

Wskazane dokumenty należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres: 
Fundacja Zbieramy Razem,
81-383 Gynia,
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/107-108

Czas rozpatrywania wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji Zbieramy Razem wynosi 14 dni. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne. Termin 14 dni liczy się od daty złożenia prawidłowego wniosku lub jego ostatecznego uzupełnienia. Do obowiązków kandydata na podopiecznego lub jego rodzica czy opiekuna prawnego należy kontaktowanie się z Fundacją w sprawie ustalenia czy wniosek jest kompletny i na jakim etapie znajduje się jego rozpatrzenie. Pozytywne rozpatrzenie prośby kończy się wydaniem porozumienia o bezpłatne udostępnienie subkonta dla podopiecznego.

Z uwagi na charakter działalności oraz zadania zapisane w statucie Fundacji, Zarząd może podjąć decyzję odmowną pomimo złożenia kompletnego wniosku. Od decyzji Zarządu nie ma środka odwoławczego.

Celem Fundacji jest:

 1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
 2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.

Wszystkie wymagane dokumenty opisane na stronie www wypełnione czytelnie ręcznie lub komputerowo własnoręcznie podpisane należy przesłać pocztą tradycyjna (w kopercie) na adres fundacji: Fundacja Zbieramy Razem; ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, 81-383 Gdynia. Nie są rozpatrywane prośby, skany przesyłane mailem. Tylko forma pisemna.

Zdjęcia podopiecznych przesyłać mailem fundacja@zbieramyrazem.org. zdjęcia dużej rozdzielczości w układzie poziomym ze zbliżeniem na twarz podopiecznego, Jeżeli to możliwe pokazujące stopień choroby czy niepełnosprawności (bez zdjęć drastycznych).

 

Zależy nam na informacji zarówno medycznej jak i ze strony uczuciowej, emocjonalnej, o walce z choroba, jak została wykryta, o rozterkach, problemach oraz najważniejsze o samym podopiecznym, jakim jest człowiekiem, jaki był przed chorobą, a jaki jest obecnie.
Chcemy jak najlepiej poznać ta osobę, wczuć się w jej problemy. Pozwoli to na wzbudzenie dużej dawki empatii u ludzi dobrej woli.

Zdjęcia kandydatów na podopiecznych proszę przesyłać na adres mailowy fundacja@zbieramyrazem.org w formacie .jpg w układzie poziomym (długa podstawa zdjęcia, krótka wysokość), minimum 3 zdjęcia, bez osób trzecich, wyraźne, jasne. Zdjęcia muszą być aktualne 1-3 miesiące, a nie sprzed roku czy kilku lat. Wskazane aby zdjęcia pokazywały schorzenie, niepełnosprawność (np. Na wózku inwalidzkim, o kulach itp.) bez ujęć drastycznych (np. zdjęcia z wypadku z urwana kończyną itp. od tego jest prokuratura a nie fundacja).

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera