KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - jak przekazać 1 procent podatku - Najczęściej zadawane pytania na temat Fundacji
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Często Zadawane Pytania - Najczęściej zadawane pytania na temat Fundacji

FAQs - Najczęściej zadawane pytania na temat Fundacji
Informacje na temat działalności fundacji. Podstawy prawne działania, oferta, jak zostać podopiecznym.

Fundacja Zbieramy Razem powstała aby skutecznie nieść pomoc niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym. Jednym z najważniejszych celów Fundacji jest zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji osobom tego wymagającym po wyczerpaniu limitów przyznanych przez instytucje zobowiązane . Staramy się również pomagać osobom starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu skrajnej biedy. Dla najbardziej potrzebujących przygotowujemy paczki z ciepłą odzieżą, przyborami szkolnymi i książkami. Chcemy pomagać także tym, które są niepełnosprawne i osierocone, aby ich życie nie było trudniejsze od życia ich zdrowych rówieśników.

Tak gdyż, fundacja Zbieramy Razem jest to:

  • organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
  • organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;
  • organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.
  • trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).

Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

Jesteśmy Fundacją zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 518 797 prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Fundacja Zbieramy Razem otrzymała numer REGON 222154346 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9571074924. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Siedzibą fundacji jest m. Gdynia. Fundacja działa na terenie całego kraju. Środki są pozyskiwane z darowizn od osób fizycznych i prawnych z całego świata.

Prowadzimy projekty dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci chorych, niepełnosprawnych i upośledzonych. Zajęcia są prowadzone przez specjalnie przygotowanych terapeutów w ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju i zagranicą.

Realizujemy projekty refundowania leczenia ponadstandardowego nie podlegającego refundacji przez instytucje do tego zobowiązane.

Świadczymy pomoc rzeczową w postaci paczek z żywnością, ubraniami, środkami czystości dla osób słabo sytuowanych, będących w skrajnej biedzie, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wszystkie przychody w postaci przekazywanych darowizn są transparentne. Całą księgowość prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe. Dla każdego Podopiecznego uruchamiamy odrębne subkonto bankowe. Pozwala to czytelnie prowadzić księgi Fundacji a jednocześnie obniżyć koszty księgowości. Fundacja składa także roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności do właściwego Ministra sprawującego nadzór nad organizacją. Ze sprawozdaniem z działalności Fundacji można zapoznać się na stronach internetowych lub w siedzibie Fundacji. Na stronach internetowych są pokazywane wpłacane darowizny a w szczególności ich wysokość. 

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera