+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Często Zadawane Pytania - Spis

FAQs - Spis

Wartość oczekiwanej pomocy jest ustalana na podstawie dostarczonych faktur proforma, średnich cen na rynku usług i artykułów medycznych, zakresu potrzebnej pomocy medycznej.

Fundacja Zbieramy Razem powstała aby skutecznie nieść pomoc niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym. Jednym z najważniejszych celów Fundacji jest zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji osobom tego wymagającym po wyczerpaniu limitów przyznanych przez instytucje zobowiązane . Staramy się również pomagać osobom starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu skrajnej biedy. Dla najbardziej potrzebujących przygotowujemy paczki z ciepłą odzieżą, przyborami szkolnymi i książkami. Chcemy pomagać także tym, które są niepełnosprawne i osierocone, aby ich życie nie było trudniejsze od życia ich zdrowych rówieśników.

Tak gdyż, fundacja Zbieramy Razem jest to:

 • organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
 • organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;
 • organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.
 • trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).

Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

Jesteśmy Fundacją zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 518 797 prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Fundacja Zbieramy Razem otrzymała numer REGON 222154346 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9571074924. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Siedzibą fundacji jest m. Gdańsk. Fundacja działa na terenie całego kraju. Środki są pozyskiwane z darowizn od osób fizycznych i prawnych z całego świata.

Prowadzimy projekty dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci chorych, niepełnosprawnych i upośledzonych. Zajęcia są prowadzone przez specjalnie przygotowanych terapeutów w ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju i zagranicą.

Realizujemy projekty refundowania leczenia ponadstandardowego nie podlegającego refundacji przez instytucje do tego zobowiązane.

Świadczymy pomoc rzeczową w postaci paczek z żywnością, ubraniami, środkami czystości dla osób słabo sytuowanych, będących w skrajnej biedzie, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wszystkie przychody w postaci przekazywanych darowizn są transparentne. Całą księgowość prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe. Dla każdego Podopiecznego uruchamiamy odrębne subkonto bankowe. Pozwala to czytelnie prowadzić księgi Fundacji a jednocześnie obniżyć koszty księgowości. Fundacja składa także roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności do właściwego Ministra sprawującego nadzór nad organizacją. Ze sprawozdaniem z działalności Fundacji można zapoznać się na stronach internetowych lub w siedzibie Fundacji. Na stronach internetowych są pokazywane wpłacane darowizny a w szczególności ich wysokość. 

Aby zostać podopiecznym fundacji trzeba spełnić określone warunki zawarte w celach statutowych fundacji a więc fundacja zakłada subkonta w celu:

 1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
 2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.

Aby zostać Podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem należy przesłać następujące dokumenty:

 • Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy.   

 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub opinię wydaną przez lekarza o stanie zdrowia (potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) lub pełną dokumentację medyczna (kserokopie wypisów ze szpitala, badań specjalistycznych, opinii lekarskich).

 • Oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.  

 • Aktualną fotografię (w formie elektronicznej - format pliku JPG) przesłac na maila fundacja@zbieramyrazem.org, zdjęcie wykadrowane w poziomie ze zbliżeniem na twarz osoby ubiegającej się o status podopiecznego.

 • Wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych  

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 • Propozycję Apelu na zbieranie środków skierowanego do potencjalnych darczyńców (informacja o chorobie, o potrzebującym, o Państwa odczuciach, przeżyciach i przeciwnościach) 

 • Oświadczenie o prowadzonych zbiórkach w innych fundacjach lub samodzielnych na portalach internetowych.
 • Podanie strony www, funpage, facebook podopiecznego jeżeli takowy jest prowadzony

Wskazane dokumenty należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres: 
Fundacja Zbieramy Razem,
80-557 Gdańsk,
ul. Marynarki Polskiej 98/111,

W zeznaniu podatkowym wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz organizacji. Faktycznie 1% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Przekazanie odbywa się na rachunek organizacji pożytku publicznego, który organizacja wskazała w wykazie organizacji. Nie są to jakieś dodatkowe pieniądze od rozliczającego się.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera