KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - jak przekazać 1 procent podatku - Spis
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Często Zadawane Pytania - Spis

Wybierz kategorię pytań

Informacje na temat działalności fundacji. Podstawy prawne działania, oferta, jak zostać podopiecznym.

Fundacja Zbieramy Razem powstała aby skutecznie nieść pomoc niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym. Jednym z najważniejszych celów Fundacji jest zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji osobom tego wymagającym po wyczerpaniu limitów przyznanych przez instytucje zobowiązane . Staramy się również pomagać osobom starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu skrajnej biedy. Dla najbardziej potrzebujących przygotowujemy paczki z ciepłą odzieżą, przyborami szkolnymi i książkami. Chcemy pomagać także tym, które są niepełnosprawne i osierocone, aby ich życie nie było trudniejsze od życia ich zdrowych rówieśników.

Tak gdyż, fundacja Zbieramy Razem jest to:

 • organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
 • organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;
 • organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.
 • trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).

Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

Jesteśmy Fundacją zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 518 797 prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Fundacja Zbieramy Razem otrzymała numer REGON 222154346 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9571074924. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Siedzibą fundacji jest m. Gdynia. Fundacja działa na terenie całego kraju. Środki są pozyskiwane z darowizn od osób fizycznych i prawnych z całego świata.

Prowadzimy projekty dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci chorych, niepełnosprawnych i upośledzonych. Zajęcia są prowadzone przez specjalnie przygotowanych terapeutów w ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju i zagranicą.

Realizujemy projekty refundowania leczenia ponadstandardowego nie podlegającego refundacji przez instytucje do tego zobowiązane.

Świadczymy pomoc rzeczową w postaci paczek z żywnością, ubraniami, środkami czystości dla osób słabo sytuowanych, będących w skrajnej biedzie, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wszystkie przychody w postaci przekazywanych darowizn są transparentne. Całą księgowość prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe. Dla każdego Podopiecznego uruchamiamy odrębne subkonto bankowe. Pozwala to czytelnie prowadzić księgi Fundacji a jednocześnie obniżyć koszty księgowości. Fundacja składa także roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności do właściwego Ministra sprawującego nadzór nad organizacją. Ze sprawozdaniem z działalności Fundacji można zapoznać się na stronach internetowych lub w siedzibie Fundacji. Na stronach internetowych są pokazywane wpłacane darowizny a w szczególności ich wysokość. 

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.

Jak przekazać 1 procent podatku. Terminy rozliczeń podatkowych. Zasady odliczeń.

W zeznaniu podatkowym wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz organizacji. Faktycznie 1% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Przekazanie odbywa się na rachunek organizacji pożytku publicznego, który organizacja wskazała w wykazie organizacji. Nie są to jakieś dodatkowe pieniądze od rozliczającego się.

W zeznaniu za 2016 r. możliwe jest przekazanie 1% jedynie organizacjom wskazanym w wykazie ustawowym. Wpis do wykazu jest elementem koniecznym, by można przekazać na rzecz organizacji 1% podatku.

Organizacje mogą uzyskać status "organizacji pożytku publicznego" pod warunkiem, iż działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.

Organizacji pożytku publicznego przysługuje oprócz 1% podatku, zwolnienie od:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłat sądowych
  - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy.

Podatnik przekazać może 1% tylko na rzecz tych organizacji, które pojawiły się w wykazie, czyli posiadały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada oraz podały w wykazie numer rachunku bankowego, na który kwota 1% ma być przelana. W innym przypadku kwota nie trafi do żadnej organizacji i pozostanie w budżecie państwa (Naczelnik Urzędu Skarbowego odstępuje od przekazania takiej kwoty).

Wykaz w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego, zawiera:

 • nazwę;
 • siedzibę;
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Jak mądrze pomagać? Czy moje pieniądze trafią na pomoc podopiecznym?

Wartość oczekiwanej pomocy jest ustalana na podstawie dostarczonych faktur proforma, średnich cen na rynku usług i artykułów medycznych, zakresu potrzebnej pomocy medycznej.

Fundacja nie popiera takich działań gdyż mogło by to spowodować u podopiecznego dodatkowy obowiązek podatkowy. Natomiast osoba lub instytucja jako darczyńca może darowiznę odliczyć od podatku. Osoby fizyczne (indywidualne przedsiębiorcy prowadzący DG) 6%, osoby prawne (spółki zo.o. s.c itp.) 10%. Dodatkowo fundacja gwarantuje autentyczność danej, trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej osoby proszącej o wsparcie.

Fundacja nie pobiera żadnej prowizji od środków przekazanych na potrzeby podopiecznych. Jedyna prowizja to przy płatnościach przez Paypal, Payu, Tpay wynosi ona 2% od kwoty przelanej. W wielu przypadkach i ta kwota jest pokrywana z pieniędzy przeznaczanych na cele statutowe, a nie z subkonta podopiecznego. Na swoje "utrzymanie" fundacja dostaje środki z tytułu odsetek bankowych, darowizn na tzw. "cele statutowe" od stałych darczyńców i sponsorów.

Tak. Fundacja wykorzystuje do tego zewnętrzne firmy tzw. Integratorów płatności - PayPal, Payu i Tpay. 

W przypadku wpłaty przez systemy płatności PayPal, Payu lub Tpay kwota jest automatycznie aktualizowana na pasku przy apelu podopiecznego. Czasami w wyniku różnych czynników może się zdarzyć ze kwota nie zaktualizowała się wówczas prosimy o kontakt telefoniczny z naszą fundacją. Jakie to czynniki. Duża liczba prób wpłat darowizn w krótkim czasie. Każda darowizna jest rejestrowana w 3 różnych niezależnych od siebie miejscach. Na naszej stronie, na stronie integratora płatności, w Państwa banku. Nie ma obawy że pieniądze przepadły lub gdzieś się zawieruszyły.

 Przypadku dokonania darowizny za pośrednictwem przelewu bankowego, pocztowego lub innego, bezpośrednio na konto podopiecznego z odpowiednim dopiskiem np. "Pomoc dla Kowalskiego Jana" w tytule przelewu kwota będzie aktualizowana po upływie określonego czasu. Aktualizację przeprowadzamy co najmniej raz na dwa tygodnie. Darowizna pojawi się tylko wówczas jeżeli jest prawidłowo wpisany cel darowizny bez jakichkolwiek zdrobnień, dopisków itp.

W celu wyjaśnienia niezgodności prosimy o kontakt mailowy lub listowny przesyłając nam wyciąg bankowy lub inny dowód potwierdzający wpłatę. Nie udzielamy informacji telefonicznie ze względu na ochronę danych osobowych darczyńców i braku pewności ze dana osoba jest osoba zainteresowaną.

Nigdy, nikomu nie udzielamy informacji o darczyńcach bez ich wyraźnej, pisemnej zgody. Dotyczy to zwłaszcza pomocy dla konkretnych podopiecznych. Dane osobowe darczyńców są chronione. 

W przypadku rozliczenia podatku i przekazania 1% na pomoc dla konkretnego podopiecznego, kwoty z rozliczeń będą dopisane po przesłaniu danych z urzędów skarbowych. Takie rozliczenie jest przesyłane na przełomie września - października danego roku podatkowego.

Czy spełniam wymogi aby otrzymać pomoc bądź wsparcie od Fundacji Zbieramy Razem?

Aby zostać podopiecznym fundacji trzeba spełnić określone warunki zawarte w celach statutowych fundacji a więc fundacja zakłada subkonta w celu:

 1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
 2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.

Aby zostać Podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem należy przesłać następujące dokumenty:

 • Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy.   

 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub opinię wydaną przez lekarza o stanie zdrowia (potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) lub pełną dokumentację medyczna (kserokopie wypisów ze szpitala, badań specjalistycznych, opinii lekarskich).

 • Oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.  

 • Aktualną fotografię (w formie elektronicznej - format pliku JPG) przesłac na maila fundacja@zbieramyrazem.org, zdjęcie wykadrowane w poziomie ze zbliżeniem na twarz osoby ubiegającej się o status podopiecznego.

 • Wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych  

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 • Propozycję Apelu na zbieranie środków skierowanego do potencjalnych darczyńców (informacja o chorobie, o potrzebującym, o Państwa odczuciach, przeżyciach i przeciwnościach) 

 • Oświadczenie o prowadzonych zbiórkach w innych fundacjach lub samodzielnych na portalach internetowych.
 • Podanie strony www, funpage, facebook podopiecznego jeżeli takowy jest prowadzony

Wskazane dokumenty należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres: 
Fundacja Zbieramy Razem,
81-383 Gynia,
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/107-108

Czas rozpatrywania wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji Zbieramy Razem wynosi 14 dni. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne. Termin 14 dni liczy się od daty złożenia prawidłowego wniosku lub jego ostatecznego uzupełnienia. Do obowiązków kandydata na podopiecznego lub jego rodzica czy opiekuna prawnego należy kontaktowanie się z Fundacją w sprawie ustalenia czy wniosek jest kompletny i na jakim etapie znajduje się jego rozpatrzenie. Pozytywne rozpatrzenie prośby kończy się wydaniem porozumienia o bezpłatne udostępnienie subkonta dla podopiecznego.

Z uwagi na charakter działalności oraz zadania zapisane w statucie Fundacji, Zarząd może podjąć decyzję odmowną pomimo złożenia kompletnego wniosku. Od decyzji Zarządu nie ma środka odwoławczego.

Celem Fundacji jest:

 1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
 2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.

Wszystkie wymagane dokumenty opisane na stronie www wypełnione czytelnie ręcznie lub komputerowo własnoręcznie podpisane należy przesłać pocztą tradycyjna (w kopercie) na adres fundacji: Fundacja Zbieramy Razem; ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, 81-383 Gdynia. Nie są rozpatrywane prośby, skany przesyłane mailem. Tylko forma pisemna.

Zdjęcia podopiecznych przesyłać mailem fundacja@zbieramyrazem.org. zdjęcia dużej rozdzielczości w układzie poziomym ze zbliżeniem na twarz podopiecznego, Jeżeli to możliwe pokazujące stopień choroby czy niepełnosprawności (bez zdjęć drastycznych).

 

Zależy nam na informacji zarówno medycznej jak i ze strony uczuciowej, emocjonalnej, o walce z choroba, jak została wykryta, o rozterkach, problemach oraz najważniejsze o samym podopiecznym, jakim jest człowiekiem, jaki był przed chorobą, a jaki jest obecnie.
Chcemy jak najlepiej poznać ta osobę, wczuć się w jej problemy. Pozwoli to na wzbudzenie dużej dawki empatii u ludzi dobrej woli.

Zdjęcia kandydatów na podopiecznych proszę przesyłać na adres mailowy fundacja@zbieramyrazem.org w formacie .jpg w układzie poziomym (długa podstawa zdjęcia, krótka wysokość), minimum 3 zdjęcia, bez osób trzecich, wyraźne, jasne. Zdjęcia muszą być aktualne 1-3 miesiące, a nie sprzed roku czy kilku lat. Wskazane aby zdjęcia pokazywały schorzenie, niepełnosprawność (np. Na wózku inwalidzkim, o kulach itp.) bez ujęć drastycznych (np. zdjęcia z wypadku z urwana kończyną itp. od tego jest prokuratura a nie fundacja).

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera