PLG_VOTE_USER_RATING

PLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVE
 

Na druku PIT-37 rozliczają się ci podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem pracodawcy lub zleceniodawcy, głównie chodzi tu o umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

PIT-37 jest najczęstszą  deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera zakład pracy. Podatnik z reguły deklarację wypełnia na podstawie przesłanego  do końca lutego druku PIT-11. Podatnik wypełniając ją, wykazuje kwoty z PIT-11 oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia.

PIT-37 składa podatnik jeżeli:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej,
  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

PIT-37 za 2017 rok rozliczysz w poniższych programach:

    

Druk PIT 37 Do Pobrania:

Formularz:

  PIT-37 (23) (490 KB)

Pozostałe załączniki:

  załącznik PIT/O (18) (203 KB)

  załącznik PIT/D (26) (150 KB)

  załącznik PIT- 2K (8) (150 KB)

 

Możliwe jest także oddanie 1 % podatku wykazanego na PIT-37 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Pamiętaj rozlicz swój PIT-37 i odpisz 1 procent podatku na naszą organizację wpisując KRS 0000 518 797.
Nasza Fundacja zebrane środki przekazuje na pomoc podopiecznym.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera